8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Arbitrajul in Moldova – Informație generală

Avocat in Chisinau | Asistenta Juridica in Afaceri > DREPT COMERCIAL  > Arbitrajul in Moldova – Informație generală

Arbitrajul in Moldova – Informație generală

Informație generală despre Arbitraj

Ce este arbitrajul.

Arbitraul este o cale alternativă de soluţionare a litigiilor atît de către arbitri numiţi pentru fiecare caz aparte (arbitraj ad-hoc), cît şi de instituţii permanente de arbitraj.
De obicei pe calea arbitrajului sînt soluţionate litigiile izvorîte din raporturi juridice civile, inclusiv patrimoniale, dintre părţi, din raporturi obligaţionale contractuale şi necontractuale, cum ar fi: vînzarea-cumpărarea, prestarea de servicii, executarea de lucrări şi altele asemenea sau din raporturi de proprietate şi din alte drepturi reale, inclusiv din dreptul de proprietate intelectuală.

Cine poate fi arbitru.

Teoretic, poate fi arbitru orice persoană fizică avînd capacitate deplină de exerciţiu care şi-a dat consimţămîntul să arbitreze şi care, după părerea părţii în cauză, este competentă în a soluţiona litigiul. Lista arbitrilor este aprobată de organul pe lîngă care s-a înfiinţat arbitrajul, în modul stabilit de acest organ, şi are un caracter de recomandare. În principiu, partea poate numi în calitate de arbitru orice persoană care întruneşte exigenţele prevăzute de lege.
Nu poate fi arbitru persoana care:
a) se află sub tutelă sau curatelă;
b) are antecedente penale nestinse;
c) a pierdut statutul de judecător, avocat, notar, procuror, de ofiţer de urmărire penală sau de lucrător al organelor de drept pentru săvîrşirea de acţiuni incompatibile cu activitatea sa profesională;
d) nu poate fi aleasă (numită) în această calitate datorită statutului funcţiei sale, stabilit de lege.

Care este procedura arbitrajului.

Partea care se consideră vătămată într-un drept al său poate să depună în scris instituţiei arbitrale o cerere de arbitraj.
Procedura arbitrală se consideră începută la data recepţionării cererii de arbitraj.
Dacă părţile nu au convenit altfel, arbitrajul trebuie să pronunţe hotărîrea în cel mult 6 luni de la data constituirii sale.
Părţile stabilesc locul desfăşurării procedurii arbitrale. În lipsa unui acord în acest sens încheiat în termenul stabilit de arbitraj, locul arbitrajului va fi stabilit de instituţia arbitrală, luîndu-se în considerare atît circumstanţele cazului, cît şi accesibilitatea pentru părţi. Dacă nici părţile, nici instituţia arbitrală nu au stabilit locul arbitrajului, se va considera loc al arbitrajului locul pronunţării hotărîrii (sentinţei) arbitrale.
Cererea de arbitraj va cuprinde:
a) numele şi domiciliul, pentru persoanele fizice, denumirea şi sediul, pentru persoanele juridice, sau reşedinţa părţilor;
b) numele persoanei care reprezintă partea în litigiu;
c) referinţa la convenţia de arbitraj;
d) motivele de fapt şi de drept, precum şi probele pe care se întemeiază cererea;
e) obiectul şi valoarea cererii, precum şi indicarea calculului prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori;
f) numele şi domiciliul persoanei numite în calitate de arbitru;
g) semnătura părţii.
Asupra problemelor remise arbitrajului spre soluţionare în fond se decide prin hotărîre.
Hotărîrea se remite părţilor în cel mult 10 zile de la pronunţare.
Hotărîrea arbitrală remisă părţilor are efectele unei hotărîri judecătoreşti definitive.

În cazul în care aveți nevoie de reprezentare juridică a unui avocat în Chisinau, este suficient să ne apelți pentru a obține asistența juridică necesară soluționării litigiul dumneavoastră.

Cheltuielile arbitrale.

Cheltuielile de organizare şi desfăşurare a arbitrajului, remuneraţia arbitrilor, cheltuielile de administrare a probelor, remuneraţia experţilor şi a traducătorilor, cheltuielile de deplasare şi alte cheltuieli sînt suportate potrivit înţelegerii dintre părţi.
Dacă între părţi nu există o înţelegere privind cheltuielile de arbitraj, acestea sînt suportate de partea care a pierdut litigiul, în funcţie de admiterea integrală sau parţială a cererii.
În cazul în care arbitrajul a fost organizat pe lîngă o instituţie permanentă, cheltuielile arbitrale se stabilesc şi se plătesc potrivit regulamentului respectivei instituţii.

Cum poate fi contestata hotarirea arbitrala.

Hotărîrea arbitrală poate fi contestată de orice parte printr-o cerere în anulare adresată instanţei de judecată competente în termen de 3 luni din ziua primirii hotărîrii arbitrale de către partea care a depus cererea de anulare.
Instanţa de judecată va pronunţa o încheiere cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a hotărîrii arbitrale sau la refuzul de a o desfiinţa.
Hotărîrea arbitrală se desfiinţează în cazul cînd partea care cere desfiinţarea hotărîrii prezintă în judecată probe despre faptul că:
a) litigiul examinat de arbitraj nu poate fi, potrivit legii, obiectul dezbaterii arbitrale;
b) convenţia arbitrală este nulă în temeiul legii;
c) hotărîrea arbitrală nu cuprinde dispozitivul şi temeiurile, locul şi data pronunţării ori nu este semnată de arbitri;
d) dispozitivul hotărîrii arbitrale cuprinde dispoziţii care nu pot fi executate;
e) arbitrajul nu a fost constituit sau procedura arbitrală nu este în conformitate cu convenţia arbitrală;
f) partea interesată nu a fost înştiinţată legal despre alegerea (numirea) arbitrilor sau despre dezbaterile arbitrale, inclusiv despre locul, data şi ora şedinţei arbitrale sau, din alte motive întemeiate, nu s-a putut prezenta în faţa arbitrajului pentru a da explicaţii;
g) arbitrajul s-a pronunţat asupra unui litigiu care nu este prevăzut de convenţia arbitrală ori care nu se înscrie în condiţiile convenţiei, ori hotărîrea arbitrală conţine dispoziţii în probleme ce depăşesc limitele convenţiei arbitrale. Dacă dispoziţiile în problemele cuprinse în convenţia arbitrală pot fi separate de dispoziţiile care nu decurg din convenţie, instanţa judecătorească poate desfiinţa numai acea parte a hotărîrii arbitrale în care se conţin dispoziţii ce nu se înscriu în convenţia arbitrală;
h) hotărîrea arbitrală încalcă principiile fundamentale ale legislaţiei Republicii Moldova sau bunele moravuri.

 

Care sunt principalele avantaje faţă de procesul de judecată ordinar.

• rapiditatea si eficienţa procedurii
• comoditate pentru părţi
• abordare profesionistă a problemelor specifice
• hotărîre definitivă (dacă nu au fost admise încălcările indicate mai sus).

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactati.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 22. oficiu 300f

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.