8:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Linkedin

Youtube

Search
 

Permis de sedere permanenta Moldova

Avocat in Chisinau | Asistenta Juridica in Afaceri > Permis de sedere permanenta Moldova

Cum se obține permisul de ședere permanentă în Moldova

Dacă un cetățean străin se mută cu traiul în Moldova, aceasta are loc din careva motive concrete. Acestea ar putea fi studiile la o universitate, deschiderea unei afaceri noi, sau extinderea uneia deja existente, reîntregirea familiei, repatrierea și multe altele. Pentru a-și realiza planurile, străinul are necesitatea de a se afla permanent sau pe un termen îndelungat în Moldova, ceea ce înseamnă necesitatea obținerii unui permis de ședere.

Legislația Republicii Moldova prevede pentru cetățenii străini dreptul de ședere temporară și dreptul de ședere permanentă.
Este de menționat, că un cetățean străin, deținător al permisului de ședere permanent are mai multe drepturi și și oportunitățil decît un strain cu permis de ședere temporară sau unul fără drept de ședere. De fapt, un străin care deține permis de ședere permanentă în Moldova are toate drepturile constituționale și se deosebește de cetățeni doar prin lipsa dreptului de a alege și de a fi ales, de a achiziționa terenuri agricole și prin alte câteva restricții expres stipulate de lege.
Astfel, permisul de ședere permanentă permanentă în Moldova este un document important și necesar care permite unui străin să locuiască permanent în Moldova.

Ce este permisul de sedere permanenta in Moldova

Permis de sedere la afaceri

Permisul de ședere permanentă în Moldova este un act oficial eliberat de autoritatea competentă pentru străini, în condiţiile legiii, care confirmă dreptul cetățeanului strain la aflare permanentă în țară.
Pentru a înțelege mai bine ce este un permis de ședere permanentă, trebuie să facem distincția între conceptul de permis de ședere și dreptul de ședere.
Simplu vorbind, dreptul de ședere este un drept acordat către autoritatea competentă pentru străini, în conformitate cu legislația migraționala a țării care permite străinului de a se afla sau locui pe teritoriul Republicii Moldova, iar permisul de ședere este, de fapt, doar documentul care confirm acest drept.
În consecință, atunci când vorbim de obținerea permisului de ședere permanentă, se subînțelege că străinul dobândește dreptul de ședere permanentă în Moldova.

Cine poate obtine permis de sedere permanenta in Moldova

Permisul de şedere permanentă în Moldova poate fi acordat străinului titular al dreptului de şedere provizorie dacă întruneşte următoarele condiţii:

a) străinul este căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova și are drept de şedere provizorie legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova de cel puţin 3 ani;
Aceasta înseamnă că străinul, după căsătorie, a obținut permis de ședere temporară și s-a aflat în țară în perioada ultimilor 3 ani. De menționat că în astfel de circumstanțe, străinul poate obține cetățenia moldovenească, dar dacă din anumite motive nu dorește acest lucru, atunci are dreptul să obțină un permis de ședere permanentă.

2) are drept de şedere provizorie legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova de cel puţin 5 ani – în cazul străinului din alte categorii;
Ca exemplu, cetățeanul străin a deținut permis de ședere temporară în calitate de investitor.

3) au dreptul de a obține cetățenia moldovenească ca urmare a recunoașterii (repatrierii).

Pentru a obține permis de ședere permanentă, străinul trebuie să întrunească cumulativ următoarele cerințe:

a) prezintă dovada mijloacelor suficiente de întreţinere;
Această cerință nu se referă la străinii căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova și persoanele care au dreptul de a obține cetățenia Republicii Moldova prin recunoaștere.
b) deține dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței;

c) deține un certificat care îi atestă nivelul mediu de cunoaștere a limbii române sau un act de studii eliberat de o instituție de învățămînt cu predare în limba română, cu excepția beneficiarilor de pensii pentru limită de vîrstă;
Această cerință nu se aplică străinilor care au dreptul de a dobândi cetățenia prin recunoaștere.

d) îndeplineşte în continuare condiţiile de intrare în Republica Moldova;
Această cerință nu se aplică străinilor care au dreptul de a dobândi cetățenia prin recunoaștere.

e) în perioada şederii în Republica Moldova, nu a intervenit nici unul dintre motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova;
Această cerință nu se aplică străinilor care au dreptul de a dobândi cetățenia prin recunoaștere.

f) nu a avut în ultimii 3 ani antecedente penale.

EXCEPȚII:

Prevederile legale expuse mai sus nu se aplică față de străinii înmatriculaţi la studii, persoanele cu funcţii de conducere din cadrul unei persoane juridice cu activităţi în domeniul tehnologiei informaţiei şi specialiştii în domeniul tehnologiei informaţiei, lucrătorii detașați, străinii angajaţi în proiecte investiţionale de importanţă naţională, lucrătorii rezidenților zonelor economice libere, străinii angajaţi în proiecte de asistenţă externă, străinii antrenați în activități umanitare și de voluntariat.

Străinilor a căror şedere este în interesul Republicii Moldova li se poate aproba acordarea dreptului de şedere permanentă fără îndeplinirea condiţiilor specificate mai sus.

Poate oare un minor sa obțină permis de ședere permanentă in Moldova

Străinul minor obţine stabilirea domiciliului în Republica Moldova concomitent cu părinţii săi în cazul în care ambii părinţi sînt titulari ai dreptului de şedere permanentă.

Minorul este în drept să obţină stabilirea domiciliului în Republica Moldova şi în cazul în care numai unul dintre părinţi este titular al dreptului de şedere permanentă dacă se află la întreţinerea acestuia.

Termenul pentru care se elibereaza permisul de şedere permanentă in Moldova

Permisul de şedere permanentă se eliberează la data acordării dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, pe perioada valabilităţii actului de identitate naţional, şi se reînnoieşte succesiv.

Expirarea permisului de şedere permanentă nu determină în niciun caz încetarea sau retragerea dreptului de şedere permanentă.

Cînd înceteaza dreptul de sedere permanenta in Moldova

Dreptul de ședere permanentă încetează:

a) la cererea titularului;
b) la plecarea străinului din ţară pentru a-şi stabili domiciliul pe teritoriul unui alt stat sau în cazul obținerii unui drept de ședere permanentă pe teritoriul unui alt stat;
c) în cazul absenţei străinului pe teritoriul Republicii Moldova o perioadă de 36 de luni consecutive;
d) în cazul declarării străinului persoană indezirabilă.

Asistenta la obtinerea permisului de sedere permanenta in Moldova

În cazul în care nu cunoașteți procedura, ce documente sunt necesare, nu aveți timpul sau dorința de a vă ocupa singur de procesul de obținere a rpermisului de ședere permanent, suntem gata să vă oferim tot sprijinul juridic necesar.
Avem o bogată experienta practica in domeniul dreptului migrațional si oferim clientilor cea mai cuprinzatoare gama de servicii privind legalizarea strainilor pe teritoriul Moldovei.

În aceast domeniu oferim următoarele servicii:

• Consultare personală cu privire la prezența temeiurilor pentru obținerea permisului de ședere permanentă în Moldova;

• Verificarea actelor deținute, durata șederii, asistență la obținerea documentelor lipsă;

• Întocmirea cererilor și pregătirea setului de acte necesare pentru obținerea permisului de ședere permanentă;

• Reprezentarea intereselor clientului în fața autorității competente pentru străini la depunerea cererii și setului de acte necesare;

• Contestarea acțiunilor ilegale sau inacțiunilor organelor statului cu competențe în domeniul migrației;

• Înaintarea cererilor de chemare în judecată împotriva deciziilor ilegale ale autorității competente pentru străini.